Toll такса

От 16 август 2019 г., за преминаване по платената пътна
мрежа, собственикът или ползвателят на пътното превозно средство с обща
технически допустима максимална маса над 3,5 тона следва да заплаща
такса за изминато разстояние – тол такса, вместо заплащаната досега
винетна такса. Заплащането на тол таксата дава право на пътното превозно
средство, за което е заплатена, да измине определено разстояние между
две точки от съответния път или пътен участък. Същата се определя в
зависимост от техническите характеристики на пътя или пътния участък, от
изминатото разстояние, от категорията на пътното превозно средство,
броя на осите и от екологичните му характеристики и се определя за всеки
отделен път или пътен участък.